Sök

Språk

sv-se

Eskilstuna Kommuns Lässatsning

Eskilstuna kommuns lässatsning vill öka barns lust att läsa. Målet är att de ska utveckla goda läsvanor i tidig ålder. Lässatsningen stimulerar, uppmuntrar och stärker barn till läsning. Det handlar om att skapa bra förutsättningar för barnen och på så sätt bidra till en höjd utbildningsnivå. Det långsiktiga målet är att barnet ser sig själv som en läsande person, med tilltro till sin egen förmåga.


För vilka?

Alla barn från 0-10 år i Eskilstuna ska få ta del av lässtimulerande insatser. Lässatsningen ska nå alla barn i Eskilstuna i såväl kommunal som fristående verksamhet som omfattar ett trettiotal skolor och ett nittiotal förskolor med nästan 11 000 barn. Även barn som inte finns inom förskolan ska nås av lässatsningens lässtimulerande insatser via familjecentraler, föreningar och via olika viktiga vuxna som finns i barnens närhet. 

Av vem?

Ett lästeam med sex erfarna bibliotekskonsulenter samt en biblioteksassistent som är anställda av Eskilstuna stadsbibliotek.

Hur?

Lässatsningen arbetar långsiktigt för att alla barn och elever ska få 

  • Läslust och goda läsvanor.
  • Tillgång till ett varierat utbud av böcker (oavsett medieformat).
  • Inspiration.
  • Fina läsmiljöer.
  • Möjlighet till sammanhang, förförståelse och att samtala om det lästa.
  • Välfungerande skolbibliotek och förskolebibliotek.

Viktiga vuxna

Förskollärare, lärare, modersmålslärare, pedagoger, barnskötare, skolbibliotekarier, bibliotekarier, fritidspersonal, föräldrar, mor- och farföräldrar, idrottstränare, föreningar med flera.

Samarbete

Lässatsningen bygger på ett nära samarbete mellan bibliotekskonsulenter och bibliotekarier och de pedagoger som möter alla barn och elever dagligen. Lästeamet kan tillföra kompetens kring litteratur och visa metoder för hur det går att arbeta med litteraturen och inspirera till läsning. Lärare och pedagoger arbetar självständigt i klasser och grupper med metoder från Lässatsningen och med stöd från bibliotekskonsulenterna.

Erbjudande förskola HT19 (pdf)
Erbjudande skola HT19 (pdf)

Lästeamet

Lästeamet arbetar på olika sätt med läslust och för att ge inspiration till läsning. Bibliotekskonsulenterna i lästeamet möter elever, pedagoger och föräldrar. De arbetar med att pröva nya metoder och beprövade arbetssätt i möten med olika grupper. Lästeamet arrangerar olika läsprojekt och inspirationsaktiviteter som till exempel berättar- och författarbesök i ett medvetet sammanhang. 

Lästeamet arbetar med kompetensutveckling och inspiration för lärare, förskollärare, pedagoger och skolbiblioteksansvariga.

Lästeamet kommer att arbeta med flera läsfrämjande metoder och aktivt arbeta med att förstärka utbudet av barnlitteratur och tillgodose elevernas behov av böcker på modersmålen i Eskilstuna kommun. 

Lästeamet ska även utveckla samarbetet mellan folkbiblioteken, skolbiblioteken och förskolorna och skolorna i Eskilstuna kommun.

Lästeamet har hand om Bokcentralen där både förskolor och skolor kan låna böcker till sina grupper och klasser. Här pågår även ett arbete med att bygga upp ett bestånd av böcker på olika språk.